Proces prijímania klienta do zariadenia sociálnych služieb

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vážení občania, v súvislosti so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1. januára 2009 sa zmenili podmienky na prijatie občanov do zariadení sociálnych služieb. Podľa tohto zákona občan podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na tieto druhy služieb :

 • domov sociálnych služieb,
 • špecializované zariadenie,
 • zariadenie podporovaného bývania /bývalého chráneného bývania/
 • rehabilitačné stredisko

Žiadosti sa podávajú na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, ktorý v zmysle cit. zákona na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá posudok a následne rozhodne o odkázanosti občana na jeden z uvedených druhov sociálnych služieb. Z toho dôvodu prikladáme vzor tlačiva, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre. Tlačivá sú k dispozícii na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbore sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelení posudkových činností, ale aj vo všetkých domovoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

UPOZORNENIE:

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva podľa § 31 až 33 b Občianskeho zákonníka.

A) Postup pri umiestňovaní občana do zariadenia sociálnych služieb

Poskytovaniu sociálnych služieb predchádza posúdenie občana na konkrétny druh sociálnej služby.

 1. Kompetencie VÚC

  1. a) Žiadosť o posúdenie odkázanosti občan s trvalým pobytom na území nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na portáli ÚNSK: www.unsk.sk v sekcii sociálna pomoc. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Oddelenie posudkových činností Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK, tel. č. 037/6922995, alebo osobne.
  V kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja je posudzovanie odkázanosti na tieto druhy sociálnej služby:
    • domov sociálnych služieb
    • špecializované zariadenie
    • zariadenie podporovaného bývania
    • rehabilitačné stredisko.

  1. b) Po vydaní rozhodnutia a nadobudnutí právoplatnosti môže občan požiadať Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb – kanc. č. 151, tel. 037/6922952, 037/6922975, kde je občanovi poskytnuté poradenstvo spolu s aktuálnymi informáciami o voľných miestach v zariadeniach. Informácie o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zoznam všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú vedení v registri poskytovateľov, sa nachádza na portáli ÚNSK: www.unsk.sk v sekcii sociálna pomoc.

 2. Kompetencie obcí

  Žiadosť o posúdenie a žiadosť o poskytovanie sociálnej služby:
    • v zariadení pre seniorov
    • v zariadení opatrovateľskej služby
    • v dennom stacionári
    • opatrovateľskej služby
    • prepravnej služby podáva občan na obecnom úrade podľa miesta trvalého pobytu.

B) Postup pri umiestňovaní občana do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne

 1. V prípade podania žiadosti o bezodkladné umiestnenie občana (s krátkou správou o stave občana – sociálny a zdravotný stav) do zariadenia sociálnych služieb Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva bezodkladne posúdi zdravotný stav a celkovú sociálnu odkázanosť občana.
 2. Po zhodnotení, či situácia žiadateľa zodpovedá § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, bude občan umiestnený bezodkladne do zariadenia v ktorom je voľné miesto. Pri umiestňovaní bude Nitriansky samosprávny kraj postupovať v zmysle § 8 ods. 3 citovaného zákona.
 3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bude Úradom NSK následne zaslaná do tohto zariadenia. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si občan podáva súčasne so žiadosťou o bezodkladné umiestnenie, resp. po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 4. V deň bezodkladného nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné poskytnúť zariadeniu kompletnú informáciu o sociálnej situácii, o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti občana.

C) Usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb pri umiestňovaní občana do zariadenia bezodkladne

 1. V prípade, ak sa občan alebo rodinný príslušník obráti so žiadosťou o bezodkladné umiestnenie priamo na zariadenie sociálnych služieb, je potrebné žiadosť postúpiť na Úrad NSK, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva spolu s krátkou informáciou o sociálnom a zdravotnom stave občana, aby bolo možné zhodnotiť či ide o bezodkladné umiestnenie.
 2. Ďalší postup je taký istý, ako pri podaní žiadosti priamo na Úrad NSK. Ak toto zariadenie nemá v čase podania žiadosti voľné miesto, Úrad NSK postupuje podľa § 8 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
Vzory tlačív
Lekársky nález lekarskynalez.pdf
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ziadost_o_posudenie_soc_sluzbu_s_prilohou_editovatelne.pdf

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.