Proces prijímania klienta

Podmienky prijatia do ZSS

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do ZSS

 1. Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom samosprávnom kraji - na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva (tlačivo si môžete stiahnuť na konci tejto stránky, adresa je uvedená na tlačive).
 2. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
    - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
    - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti
      sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
    - návrh druhu sociálnej služby,
    - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 3. Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby", ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.
 4. V zariadení sociálnych služieb je zaradený do evidencie čakateľov na sociálnu službu. V prípade voľného miesta je predvolaný na prijatie a je s ním uzatvorená "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

Pri prijatí do Zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné priniesť: 

 • osobné ošatenie (označené kmeňovým číslom, ktoré bolo klientovi pridelené)
 • lieky na 3 dni
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotný záznam
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
Vzory tlačív
Lekársky nález lekarskynalez.pdf
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ziadost_o_posudenie_soc_sluzbu_s_prilohou_editovatelne.pdf

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.