Rozsah obligátnych odborných, obslužných a iných činností poskytovaných v "Ipeľ" ZSS Leľa

Stravovanie

Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Našim klientom je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne. Klienti majú svoju jedáleň, kde sa spoločne stravujú. Ťažko chorým a imobilným klientom je podávaná strava priamo pri lôžku.

V našom zariadení sa poskytuje racionálna, diabetická a mixovaná strava.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka po predchádzajúcom schválení v stravovacej komisii. Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým klientom zariadenia.Ubytovanie

 Klienti sú ubytovaní v dvoch budovách.V jednej budove je 17 izieb na prízemí a poschodí. Tu sú izby riešené s kapacitou 3 lôžolk. Kúpeľne a WC sú umiestnené na spoločnej chodbe. V novej budove je 9 izieb, ktoré sú 2-lôžkové. Na týchto izbách sú samostatné umývadlové zostavy. Kúpeľňa a WC sú tiež na spoločnej chodbe.Vybrané odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Vybrané obslužné činnosti

Za obslužné činnosti sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov považuje:

 • upratovanie
 • poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne 
 • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
 • poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občanaZdravotná starostlivosť

Klienti môžu navštíviť svojho praktického lekára v ambulancii, ktorá sa nachádza priamo v priestoroch zariadenia. Praktický lekár navštevuje zariadenie 1x týždenne, alebo podľa potreby. Okrem toho zariadenie navštevuje očný lekár, dermatológ, neurológ, psychiater, podľa potreby zubár. V prípade potreby pošle lekár klientov na odborné lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu.

Cieľom starostlivosti o klientov je:

 • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie klientov v súlade so sociálnym prostredím
 • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti klienta,
 • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
 • zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,
 • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
 • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
 • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o klientov,
 • monitorovať a uspokojovať potreby klienta súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravím,
 • uplatňovať získané vedomosti a poznatky o starostlivosti o klientov v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.