Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja c. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení úhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja podla § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona c. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja c. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení úhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

§ 1 Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti:

 1. rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby,
 2. poskytovania sociálnych služieb,
 3. výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 4. výšky platieb za iné služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

§ 2 Účastníci právnych vzťahov

 1. prijímateľ sociálnej služby (občan, fyzická osoba)
 2. poskytovateľ sociálnej služby (verejný, neverejný, fyzická alebo právnická osoba)
 3. samosprávny orgán (samosprávny kraj)

§ 3 Rozhodovanie o odkázanosti na sociálne služby

 1. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 81, písm. b), ods. 1 zákona o sociálnych službách rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.
 2. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v ods. 1, sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť sa podáva na formulári vypracovanom Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk. 
 3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v ods. 1 sa podáva tomu samosprávnemu kraju, v ktorom má fyzická osoba požadujúca sociálnu službu trvalý pobyt. Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Nitrianskom kraji, žiadosť sa podáva na Nitriansky samosprávny kraj, na odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 4. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby vykonať vyššie uvedené úkony aj iná fyzická osoba.
 5. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
  a) meno a priezvisko fyzickej osoby ako žiadateľa sociálnej služby,
  b) dátum jej narodenia,
  c) adresa trvalého pobytu,
  d) rodinný stav,
  e) štátne občianstvo,
  f) druh sociálnej služby, o ktorú žiadateľ žiada
  g) forma poskytovanej sociálnej služby
  h)doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave (nie staršom ako 6 mesiacov).

  Na základe kompletne vyplnenej žiadosti fyzickej osoby ako žiadateľa (podla § 3 bod 5 tohto VZN), oddelenie posudkových činností odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK vykoná posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby. Posudkovou činnostnou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení.

 6. Posudková činnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja pozostáva z týchto častí:
  a) z lekárskeho posudku, ktorý vypracuje posudzujúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja,
  b) zo sociálneho posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu, ktorý vypracuje sociálny pracovník Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za aktívnej účasti občana – žiadateľa, alebo za účasti osoby určenej týmto občanom,
  c) z posudku o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorý je vypracovaný na základe lekárskeho a sociálneho posudku.
  Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršej ako 6 mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podla prvej vety na účely lekárskej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len zmluvný lekár) o vypracovanie lekárskeho nálezu, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vypracovanej NSK. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.
 7. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vypracováva oddelenie posudkových činností odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a podpisuje ho predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 8. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s požiadavkou do príslušného zariadenia, a to v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Žiadosť sa podáva Nitrianskemu samosprávnemu kraju, odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorý zabezpečí jej doručenie príslušnému zariadeniu.
 9. Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby obsahuje údaje podla § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách, a to:
  a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a)
  c) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení
  d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  e) doklady o majetkových pomeroch
  f) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
  g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
 10. Nitriansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe poskytovanie sociálnej služby, na ktorú je fyzická osoba odkázaná, a to podla § 8 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
 11. Na základe žiadosti zariadenie sociálnych služieb uzatvorí s fyzickou osobou odkázanou na sociálnu službu zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje údaje podla § 74 zákona o sociálnych službách, ak má volné miesto. Ak zariadenie nemá volné miesto, bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov, o com ZSS vydá rozhodnutie v zmysle správneho poriadku.
 12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby skončila z objektívnych dôvodov pobyt v zariadení podla § 59 ods. 5 zákona c. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.
 13. Z dôvodov zachovania objektívnosti a transparentnosti pri prijímacom procese občana do zariadenia pôsobí v tomto zariadení najmenej trojčlenná sociálna komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia ako jeho poradný orgán. Členov sociálnej komisie menuje riaditeľ zariadenia, pričom jedného člena určí predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na návrh odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja. Sociálna komisia vedie o každom prípade záznam, ktorého výsledkom je odporúčanie súvisiace s poskytnutím starostlivosti alebo o zaradení žiadateľa do poradovníka čakateľov. Sociálna komisia zasadá minimálne jedenkrát mesačne.
 14. Posudková činnosť sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške EON príslušného poskytovateľa sociálnej služby spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Spôsob výpočtu ceny služby si určí príslušný poskytovateľ sociálnej služby vo vnútornom predpise.

§ 4 Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach

 1. V zmysle § 81, písm. i) zákona o sociálnych službách Nitriansky samosprávny kraj zriaďuje a kontroluje :
   - útulok,
   - domov na pol ceste,
   - zariadenie núdzového bývania,
   - zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
   - zariadenie podporovaného bývania,
   - rehabilitačné stredisko,
   - domov sociálnych služieb,
   - špecializované zariadenie,
   - integračné centrum.
 2. Sociálne služby bude Nitriansky samosprávny kraj zabezpečovať aj neverejnými a inými verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na základe zmluvného vzťahu medzi príslušným poskytovateľom a Nitrianskym samosprávnym krajom.
 3. Nitriansky samosprávny kraj je správnym orgánom v konaniach o:
  a) odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení
  b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú pod písm. a)
  c) povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej čast podla § 73 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

§ 5 Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených so sociálnou službou

 1. V prípade, ak Nitriansky samosprávny kraj požiada iného verejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorého zriadil alebo založil iný samosprávny kraj, o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre odkázaného občana, ktorý žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby u tohto poskytovateľa, uhrádza tomuto inému verejnému poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady príslušného poskytovateľa sociálnej služby spojené s touto sociálnou službou v rozsahu stanovenom v § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách na základe zmluvy oboch zúčastnených strán (t.j. samosprávneho kraja a zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného samosprávneho kraja).
 2. Za ekonomicky oprávnené náklady podla § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách sa považujú :
  -  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu,
  - poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
  - cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
  - energie, voda a komunikácie,
  - materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
  - dopravné,
  - rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
  - nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
  - služby,
  - bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
  - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podla odpisového plánu za príslušný predchádzajúci účtovný rok

§ 6 Úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb

 1. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu zásadne podla svojho príjmu a majetku.
 2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade s týmto VZN.
 3. Prijímateľ sociálnej služby platí za sociálnu službu úhradu v takej čiastke, aby mu po zaplatení zostal zostatok diferencovaný podla poskytovaného druhu a rozsahu sociálnej služby.
 4. Formu platby a limitné termíny úhrad si určí poskytovateľ sociálnej služby vo svojom vnútornom predpise.
 5. Ak u prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb vznikne objektívny dôvod na poskytnutie inej ako sociálnej služby, môže verejný poskytovateľ zabezpečovať aj takú službu, a to v rámci svojej vedľajšej činnosti alebo dodávateľským spôsobom za trhovú cenu s priamou platbou.

§ 7 Rozsah obligátnych odborných, obslužných a iných činností poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
  a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  b) ošetrovateľská starostlivosť,
  c) sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
  d) stravovanie,
  e) ubytovanie,
  f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  g) osobné vybavenie,
      - utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
      - zabezpečuje sa záujmová činnosť.
 2. V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
  a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  b) sociálne poradenstvo,
  c) sociálna rehabilitácia,
  d) ošetrovateľská starostlivosť
  e) stravovanie,
  f) ubytovanie,
  g) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  h) osobné vybavenie,
  i) vreckové a vecné dary podla osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
    - zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť,
    - utvárajú sa podmienky na vzdelávanie,
    - úschova cenných vecí.
 3. V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
  a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  b) sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
  c) stravovanie,
  d) ubytovanie,
  e) ošetrovateľská starostlivosť,
  f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  g) osobné vybavenie,
  h) vreckové a vecné dary podla osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
    - zabezpečuje sa: 
      - pracovná terapia  
      - záujmová činnosť
      - utvárajú sa podmienky na:
        - vzdelávanie neplnoletej fyzickej osoby
        - úschovu cenných vecí.
 4. V zariadení núdzového bývania sa poskytuje:
  a) ubytovanie na určitý čas,
  b) sociálne poradenstvo,
  c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
 5. V útulku sa poskytuje:
  a) ubytovanie na určitý čas,
  b) sociálne poradenstvo,
  c) nevyhnutné ošatenie a obuv
      – utvárajú sa podmienky na:
         - vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
         - prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
         - pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
         - záujmovú činnosť.
 6. V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje:
  a) dohľad, pod ktorým je fyzická osoba schopná viest samostatný život,
  b) ubytovanie,
  c) sociálne poradenstvo,
  d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
      - utvárajú sa podmienky na prípravu stravy
      - vykonáva sa sociálna rehabilitácia
 7. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje :
  a) sociálne poradenstvo,
  b) ubytovanie na určitý čas,
  c) stravovanie,
  d) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  e) výchova, pomoc pri prípravu na školské vyučovanie a sprievod
      - zabezpečuje sa záujmová činnosť
 8. V rehabilitačnom stredisku – pobytová forma - sa poskytuje:
  a) sociálna rehabilitácia a sociálne poradenstvo,
  b) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  c) ubytovanie,
  d) stravovanie,
  e) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 9. V domove na pol ceste sa poskytuje najmä:
  a) ubytovanie na určitý čas,
  b) sociálne poradenstvo,
  c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  d) pracovná terapia.

§ 8 Podrobnosti o stravovaní v zariadeniach sociálnych služieb, a stanovenie výšky úhrady za stravovanie

 1. Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podla určených stravných jednotiek.
 2. Diétna strava (liečebná výživa) sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára:
  a) za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera,
  b) strava sa pripravuje podla jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a záujmov prijímateľov sociálnych služieb.
 3. Pri každej stravovacej prevádzke je zriadená stravovacia komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia ako jeho poradný orgán. Stravovacia komisia je najmenej trojčlenná. Jej členmi spravidla sú: lekár alebo zdravotnícky pracovník, asistent stravovacej výživy resp. vedúci stravovacej prevádzky, hlavný kuchár resp. hospodár alebo skladník a zástupca výboru obyvatelľv zariadenia.
 4. Stravovacia komisia :
  a) dozerá na hygienu stravovacej prevádzky,
  b) spolupracuje pri:
      - zostavovaní jedálneho lístka,
      - dodržiavaní zásad stolovania, hygieny prípravy a vydávania stravy,
  c) sleduje čas vydávania stravy,
  d) podáva podnety a návrhy na zmeny v oblasti stravovania,
  e) kontroluje:
      - vedenie evidencie vzoriek stravy,
      - dodržiavanie zásad a plánu HCCP,
  f) prerokováva a uplatňuje pripomienky k:
      - návrhu jedálneho lístka na stanovené obdobie,
      - zmenám jedálneho lístka,
      - normovaniu jedál,
      - dodržiavaniu stravných jednotiek,
      - zásobovaniu zariadenia potravinami a surovinami,
      - otázkam kvality prípravy a podávania stravy,
      - dodržiavaniu hygienických zásad a predpisov v celej stravovacej prevádzke.
 5. Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosti zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku a v zariadení dočasnej starostlivosti o deti s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň na osobu:
  a) vo veku do 3 rokov 1,66 € až 2,62 €
      od 3 rokov do 6 rokov 1,73 € až 2,82 €
      od 6 rokov do 10 rokov 1,83 € až 3,08 €
      od 10 rokov do 15 rokov 1,96 € až 3,25 €
      nad 15 rokov 2,09 € až 3,45 €
  b) stravná jednotka ustanovená v odseku 5 určená z rozpätia podla vekových kategórii sa zvyšuje o 10% na občana pri šetriacej alebo neslanej diéte a o 25% na deň na osobu, ktorému sa výnimočne poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta. Počas rekreačných pobytov, zájazdov a na športových hrách, na ktorých sa zúčastnia záujemcovia zo zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné zariadenia a v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti možno určiť stravnú jednotku až do výšky 3,98 € na deň na osobu. Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 1,66 € na deň na občana. Počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v rehabilitačných strediskách a v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti možno zvýšiť stravnú jednotku fyzickej osobe, ktorá odoberá celodennú stravu za kalendárny rok o 5,64 €.
  c) pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:
      1. pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na raňajky 12% desiatu 9% obed 40% olovrant 9% večeru 30%
      2. pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na raňajky 11% desiatu 8% obed 40% olovrant 8% večeru 27% druhú večeru 6%.
  d) stravnou jednotkou v zariadení pre seniorov, v špecializovanom zariadení, v domove sociálnych služieb, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti a v rehabilitačnom stredisku s celodenným stravovaním sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná,
  e) v zariadeniach pre seniorov, v špecializovaných zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb, v rehabilitačných strediskách a v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera) podla určených stravných jednotiek, pri poskytovaní sociálnych služieb formou denného pobytu sa poskytuje obed a dve vedľajšie jedlá,
  f) sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka/ a 100 % režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby. Výšku režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby určí poskytovateľ sociálnej služby vo vnútornom predpise.

§ 9 Výška úhrady za ubytovanie

 1. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje :
  a) obytná miestnosť, príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpelňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
  b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
  c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,
  d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,
  e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, práčovňa, kotolňa,
  f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička a záclona,
  g) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.
 2. Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za ubytovanie v zmysle zákona o sociálnych službách na deň na osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.
 3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov,prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
 4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa znižuje o 30%.
 5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
 6. Úhrada za ubytovanie určená podla odseku 2 sa zvyšuje na deň na osobu o: 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby. Ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.
 7. Výška úhrady za ubytovanie v zariadení núdzového bývania na deň na osobu sa určí ako súčet súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva a dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,06 €.
 8. Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za ubytovanie v zariadení núdzového bývania platia ustanovenia odsekov 4 a 5 rovnako.
 9. Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov v zariadení núdzového bývania je 1,23 € (sklady, kuchynky, fajčiareň, spoločenská miestnosť).

§ 10 Výška úhrady za odborné , obslužné a vybraté ďalšie činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podla jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (II. až VI. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za :

 •  vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podla prílohy c. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, - vybrané obslužné činnosti (ako sú napr.: upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva), 
 • vybrané ďalšie činnosti (ako sú napr.: utváranie podmienok na prípravu stravy, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí).
 1. Vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podla prílohy c. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, sú spoplatnené nasledovne: DSS, ŠZ, RS , ZPS – celoročná a týždenná pobytová forma

  Stupeň odkázanosti: Výška úhrady / deň
  II. 1,03 €
  III. 1,53 €
  IV. 2,11 €
  V. 2,50 €
  VI. 3,00 €
  DSS, ŠZ, RS, ZPS – ambulantná forma

  Stupeň odkázanosti: Výška úhrady / deň
  II. 0,41 €
  III. 0,61 €
  IV. 0,84 €
  V. 1,00 €
  VI. 1,20 €

 2. Vybrané obslužné činnosti ( t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) sú spoplatnené nasledovne:

  Výška úhrady za upratovanie :
  0,30 € / za každú odobratú službu

  Výška úhrady za pranie :
  0,30 € / za každú odobratú službu

  Výška úhrady za žehlenia údržbu:

  0,40 € / za každú odobratú službu

 3. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa nevyžaduje posudok o odkázanosti na sociálnu službu (ako napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), je výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na deň na fyzickú osobu 0,11 €.
 4. Obslužné činnosti v domove na pol ceste, v zariadení podporovaného bývania a v zariadení núdzového bývania v plnom rozsahu vykonávajú fyzické osoby v rámci pracovnej terapie. Tieto činnosti sú bez úhrady.
 5. Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania je určená nasledovne:
   - Stupeň odkázanosti
   - Počet bodov
   - Priemerný rozsah odkázanosti (hod./deň)

  Výška úhrady za dohlaď za fyzickú osobu na deň v €
   - II. 85 - 104 2 - 4 0,70
   - III. 65 - 84 4 - 6 0,80
   - IV. 45 - 64 6 - 8 0,90
   - V. 25 - 44 8 - 12 1,00
   - VI. 0 - 24 viac ako 12 1,10

§ 11 Iné platby

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať platbu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške :
   - rádio 1,00 €
   - HIFI veža 1,00 €
   - počítač 1,00 €
   - televízny prijímač 1,00 €
   - práčka 1,66 €
   - chladnička 3,00 €
   - žehlička 1,00 €
   - elektrický sporák 6,64 €
   - elektrická rúra 3,00 €
   - elektrický varič 5,00 €
   - mikrovlnná rúra 1,00 €
   - rýchlovarná kanvica 2,00 €
   - klimatizačná jednotka 3,00 €
   - iné elektrospotrebiče 0,50 €

 2. Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom dodržania úrovne poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj takých činností, ktoré explicitne zákon o sociálnych službách neupravuje.
 3. Poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 10,- €, pričom cenu jednotlivých úkonov za vykonanie upratovacích činností nad rámec poskytovanej sociálnej služby /napr. za vyčistenie podlahy v izbe, na WC, v kúpelní, na chodbe, vyčistenie toalety, vypranie posteľnej bielizne, vypranie šatstva a prípadne vykonanie iných súvisiacich úkonov/ ako aj úhradu za samostatné sledovanie občana po jeho ebriete si bližšie určí vo vnútornom cenovom predpise každé ZSS. 
 4. Poskytovateľ sociálnej služby ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia alebo vykonávať prepravu týchto prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia pre tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu. Výška platby za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,- €. Sprevádzanie občana na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.
 5. Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby dat do ponuky aj ďalšie súvisiace vedľajšie činnosti nad rámec obligátnej odbornej a obslužnej činnosti zabezpečovaním alebo utváraním podmienok na vykonávanie iných činností v zariadení sociálnych služieb v rozsahu prechodne nevyužitých personálnych, priestorových alebo materiálových kapacít. Vedľajšiu činnosť s pravidlami pre žiadateľa (vrátane cenníka) bude schvaľovat Zastupitelľtvo NSK.

§ 12 Osobné vybavenie

 1. Osobné vybavenie sa poskytuje v zariadení pre seniorov, v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu v súlade so zákonom o sociálnych službách, s prihliadnutím na potreby fyzickej osoby, jej zdravotný stav a účasť na pracovnej terapii.
 2. Rozsah osobného vybavenia určí zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby vo svojom vnútornom predpise.
 3. Osobné vybavenie, ktoré zariadenie poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, sa eviduje na osobnej karte fyzickej osoby a je majetkom zariadenia.

§ 13 Úschova cenných vecí

 1. Zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb s celoročným pobytom prevezmú do úschovy cenné veci fyzickej osoby, vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti, a to iba v tom prípade, ak o ich úschovu požiada pri nástupe alebo počas poskytovania starostlivosti. Úschova cenných vecí sa realizuje iba na základe zmluvy o úschove medzi zariadením a fyzickou osobou. Pri uzatvorení tejto zmluvy sa postupuje v zmysle § 747 – 753 Občianskeho zákonníka. Výška poplatku za úschovu cenných vecí je 0,10 € na deň na osobu.
 2. Cenné veci fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podla odseku 1 zariadenie s celoročným pobytom na žiadosť zákonného zástupcu klienta alebo opatrovníka. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 3. Zariadenia vedú evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte fyzickej osoby.
 4. Zariadenia raz za štvrťrok vykonajú inventarizáciu cenných vecí vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy.
 5. Po úmrtí občana zariadenie vyhotoví protokol o majetku zomrelého, ktorý postúpi na dedičské konanie. O dedičských konaniach po zomrelých obyvateľoch vedie zariadenie príslušnú dokumentáciu.

§ 14 Spôsob určenia úhrady za odkázanosť, stravovanie, ubytovanie za kalendárny mesiac

 1. Úhrada za odkázanosť, stravovanie a ubytovanie v kalendárnom mesiaci pre prijímateľa sociálnej služby sa určuje pri starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje:
  a) celoročne – ako 30 násobok výšky úhrady za ubytovanie, stravovanie a iné činnosti
  b) týždenne – ako 22 násobok výšky úhrady za ubytovanie, stravovanie a iné činnosti
  c) ambulantne – ako 22 násobok výšky úhrady za stravovanie a iné činnosti
 2. Fyzická osoba platí skutočnú úhradu podla poctu odobratých jedál za príslušný kalendárny mesiac.
 3. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
 4. Fyzická osoba počas svojej neprítomnosti platí úhradu iba za ubytovanie.
 5. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom.
 6. Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí fyzickej osobe zostať mesačne z jej príjmu najmenej 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 7. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí fyzickej osobe zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 8. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí fyzickej osobe zostať mesačne z jej príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 9. Fyzická osoba nie je povinná platiť úhradu za sociálnu službu, ak jej príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 6 až 8, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby.
 10. Fyzická osoba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jej príjem je vyšší, ako sú sumy ustanovené v ods. 6 až 8 a jej výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
 11. Ak sa príjem fyzickej osoby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí fyzickej osobe zostať suma uvedená v ods. 6 až 8 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima. Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej čast, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom fyzickej osoby (§ 73 ods. 10). Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
 12. Ak nevznikne povinnosť platiť úhradu fyzickej osobe alebo jej rodičom a deťom a fyzická osoba zomrie, nezaplatená úhrada alebo jej čast je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
 13. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu, rozhodne Nitriansky samosprávny kraj o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podla § 73 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.
 14. Pokiaľ bude zariadenie podporovaného bývania vybavené meračmi spotreby energií, stanoví zariadenie sociálnych služieb, ktoré toto zariadenie podporovaného bývania prevádzkuje, vo svojom vnútornom predpise výšku úhrady za spotrebovanú energiu.
 15. V prípade použitia ods. 14 tohto VZN sa v zariadení podporovaného bývania nepoužije § 11, ods. 1 tohto VZN.

§ 15 Spoločné ustanovenia

 1. Poskytovateľ sociálnej služby ako aj posudzujúci orgán je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a na určenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Ďalšie právne vzťahy, ktoré vzniknú pri poskytovaní sociálnych služieb a pri určovaní výšky úhrad za ich poskytovanie a ktoré nie sú upravené týmto VZN, upravuje vo všeobecnosti zákon o sociálnych službách, zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, zákon c. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon c. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon c. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku SR.

§ 16 Záverečné ustanovenia

 1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja c. 5/2009 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzných nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja c. 1/2010, 7/2010, 2/2011, 1/2012.
 2. Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja c.5/2012 sa uznieslo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja dna 20.augusta 2012 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

doc. Ing. Milan Belica, PhD. , v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.