Ďalšie činnosti

Záujmová a rekreačná činnosť - Duchovná činnosť

V zariadení je postavená kaplnka s altánkom s lavičkami, v ktorej sa 1x do mesiaca slúžia bohoslužby s rešpektovaním vierovyznania. Kňaz pravidelne navštevuje klientov, beseduje s nimi. V prípade potreby kňaz vykonáva aj sviatosť zmierenia, pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie nemocných.Rehabilitačná činnosť

Podľa zdravotného stavu sa klientom poskytuje individuálny telocvik v rehabilitačnej miestnosti alebo na lôžku na posiľňovanie svalovej sily a zväčšenie pohyblivosti kĺbov pri pohybových, neurologických a ďalších ochoreniach.

Kultúrna činnosť

Kultúrnu činnosť organizuje a pripravuje sociálna pracovníčka. Kultúrnu činnosť tvoria programy, ktoré pripravujú deti z materskej škôlky, základnej a strednej školy, deti z Centra voľného času v Štúrove. Svojim kultúrnym programom prispievajú pri rôznych príležitostiach aj iné kultúrne telesá v rámci regiónu.Pracovná terapia

Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. V rámci pracovnej terapie sa podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia (vianočná, veľkonočná, fašiangová, valentínska, aktuálna výzdoba). Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti.

V zariadení je zriadený tzv. „ergodom“, kde majú naši klienti možnosť zúčastňovať sa každý deň rôznych aktivít podľa vytvoreného harmonogramu. Napr. deň historických filmov, hudobný deň, spevácky deň, tanečný deň, meditačný deň... V rámci tohto ergodomu je vytvorená ergodielňa, kde klienti môžu rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom práce s rôznymi materiálmi (papierom, lepenkou, prútím, drevom, moduritom, sadrou, textilom, prírodnými materiálmi a pod.), kreatívnymi činnosťami – maľovanie, lepenie, modelovanie, výroba darčekových predmetov, využívanie servítkovej techniky, ručnými prácami a tkaním. Výrobky sú použité na výzdobu oddelení, alebo sú prezentované formou výstav pre verejnosť pri rôznych príležitostiach.Zároveň sú organizované brigády v okolí areálu zariadenia – okopávanie kvetinových záhonov, udržiavanie skalky, starostlivosť o izbové a balkónové kvety, zametanie chodníkov, vyhrabávanie lístia a pod. Každý klient si vybral svoju parcelu, kde pestuje ovocie, zeleninu. V záhrade máme aj 2 skleníky. Takýmto spôsobom si klienti vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.

Sociálna rehabilitácia

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia. Východiskom komplexnej rehabilitácie musí byť diagnostika, čo znamená zmeranie a monitoring funkčnej sebestačnosti vo viacerých oblastiach každodennej činnosti. Monitoring nás informuje nielen o aktuálnom stave a sociálnej situácii klienta, ale aj o jeho vývoji.

Pri monitoringu sa orientujeme na testovanie niektorých oblastí činností ako napr. :

 • sebestačnosť (jedenie, úprava zovňajšku, kúpanie obliekanie, umývanie, schopnosť orientácie v priestore),
 • mobilita (schopnosť presunov),
 • lokomocia (schopnosť chôdze, schody, schopnosť nastupovať do a vystupovať z vozidiel hromadnej dopravy),
 • komunikácia (schopnosť vnímania, vyjadrovania sa),
 • sociálna adaptabilita (sociálne začlenenie, riešenie problémov, pamäť).

Testovať a klasifikovať jednotlivé položky je potrebné robiť opakovane a dosiahnuté výsledky porovnávať. Na základe takejto komplexnej diagnostiky následne určujeme potrebné kompenzácie a pripravujeme program sociálnej rehabilitácie, ktorý by mal zahrňovať :

 • poradenstvo,
 • kompenzačné pomôcky ( výber, zabezpečenie, zácvik používania ),
 • úpravu domáceho prostredia ( bývanie ),
 • nácvik zručností pre každodenný život, pre možnosť pracovného uplatnenia,
 • transport,
 • prístupnosť životného prostredia z hľadiska architektonických bariér, priestorovej orientácie a možností spoločenskej komunikácie,
 • zabezpečenie sociálnych dávok a finančnej podpory,
 • šport, rekreáciu.

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.