História

Právna forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

„IPEĽ“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa
je rozpočtovou organizáciou zriadenou Nitrianskym samosprávnym krajom. Poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom pre občanov dôchodkového veku, s nepriaznivým zdravotným stavom a so zdravotným postihnutím. Terajšia kapacita našich prijímateľov je 70. Žijú v dvoch budovách. V starej budove pre prijímateľov ZSS sa nachádza 17 izieb a to na prízemí a poschodí, čajovňa, jedáleň, ambulancia a na chodbe sú priestory na spoločné posedenie. V tejto budove je novozriadený administratívny trakt. V novej budove na poschodí sa nachádza 9 izieb pre prijímateľov, čajovňa, jedáleň a spoločenská miestnosť. Na prízemí sa nachádza kuchyňa zariadenia s jedálňou pre chodiacich prijímateľov a personál. V zariadení sa nachádzajú dve menšie budovy. V jednej z nich je novovytvorený tzv. „ergodom“. V druhej má kanceláriu riaditeľka a vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku.

Zariadenie sa nachádza v peknom prostredí asi 10 km od Štúrova s výhľadom na lesy, polia a rieku Ipeľ. Zariadenie vzniklo v r. 1986 reprofilizáciou Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež. Dvor zariadenia je celoročne udržovaný. Areál dvora je využívaný aj na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity v peknom počasí (napr. vystúpenia školákov a škôlkárov, sv. omše). V strede dvora je fontána a malý park s možnosťou posedieť si na lavičkách. Bola tu vybudovaná aj kaplnka s altánkom, kde sa naši klienti pravidelne stretávajú pri modlitbe a počas jarných a letných mesiacov sa tu budú vykonávať aj bohoslužby. Úlohou sociálnej práce je umožnenie prijímateľom sociálnej služby zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov, možností a schopností, poskytnúť im väčší priestor pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti, a tým prispieť ku postupnej eliminácii patologických javov v správaní, s cieľom dosiahnutia najvyššieho možného individuálneho stupňa všestranného rozvoja prijímateľa sociálnej služby. Kvalitne vypracovaný individuálny rozvojový plán činnosti pomáha nájsť prijímateľovi sociálnej služby vlastné limity, pričom zohľadňuje jeho zdravotný a psychický stav, individuálne potreby, zvyky, osobné ciele a ašpirácie, aktuálne možností prijímateľa sociálnej služby. Program sa priebežne upravuje podľa vzniknutých zmien a potrieb prijímateľa sociálnej služby.

2013 - Leľa || www.zssipel.sk - Všetky práva vyhradené || Design a host: Sevenet s.r.o.